در صورتی که نظری روی پیش نویس های سیاسی و مقررات استانی دارید بیان فرمایید : در صورتی که پیشنهادی در رابطه با بهبود ارائه خدمات اداره كل راه آهن يزد دارید، بیان فرمایید