اداره کل راه آهن یزد به عنوان سازمانی متعالی ، در قبال جامعه مسئوليت‌هايي دارد كه دراین خصوص خود را متعهد می‌داند. خواهشمند است با تكميل سئوالات زیر و ارائه ديدگاه‌هاي ارزشمندتان ما در مسیر رشد و تعالی ياري نمائيد. 1- نحوه برخورد کارکنان اداره کل راه آهن یزد 2-مسئولیت پذیری و پاسخگویی مناسب و به موقع به درخواست ها، نظرات و انتقادات 3-تعهد سازمان به رعایت الزامات قانونی و مقررات دولتی 4-رضایتمندی از رعایت تعهدات قراردادی و تعاملات مالی 5-شفافیت و پاسخگویی در ارائه گزارشات (مالی، زیست محیطی و اجتماعی) 6-میزان تلاش ادراه کل راه آهن یزد در قبال حفاظت از محیط زیست 7-میزان اثرگذاری در رشد و توسعه اقتصاد منطقه ای و ملی 8-ميزان اثر‌گذاري به عنوان يك كارآفرين و نهاد استخدام کننده 9-ميزان حمایت از انجمن های خیریه و فعالیت های داوطلبانه و بشر دوستانه 10-ميزان پشتيباني از فعاليت‌هاي فرهنگی،تفریحی، ورزشی و اجتماعی 11-تصوير کلی اداره کل راه آهن یزد به عنوان یک عضو مسئول در جامعه * شما جز کدام دسته از ذینفعان اداره کل راه آهن یزد هستید؟ *سایر نظرات , پیشنهادات و انتقادات